اهمیت بازاریابی دیجیتال

بازاریابی چیست؟ بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه‌ی ارزش با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف، هم‌زمان با کسب سود است این دانش باید توام با ارتباط با مخاطب در بهترین زمان و بهترین مکان باشد. در عصرحاضر Read More